UMOWA DEALERSKA NA ROK 2001/2002

zawarta we Wrocławiu w dniu .......................... pomiędzy POLMAX Ltd. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59; 53-015 Wrocław reprezentowaną przez Iwonę Samsoniuk - Prezesa a firmą ........................................................ z siedzibą ........................................................ ......................................................... zwaną dalej Dealerem, reprezentowaną przez ............ ................. 1. Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie POLSKI produktów oferowanych w sieci dystrybucyjnej POLMAX, dostarczanych w kompletach przystosowanych do sprzedaży bezpośredniej (zwanych dalej Produktami). Dealer zobowiązuje się do dostarczenia klientowi Produktów wraz z całym opakowaniem w stanie jak w chwili otrzymania ich od POLMAX. 2. Dealer będzie nabywał produkty SpartaCom oraz Artisoft'u w celu ich dalszej odsprzedaży. 3. Wykaz oraz ceny detaliczne produktów podane są na stronach internetowych. 4. POLMAX oświadcza, że jest autoryzowany do sprzedaży wszystkich produktów przez ich producenta Artisoft. 5. Dealer będzie prowadzić sprzedaż we własnym imieniu, nie będąc agentem, ani przedstawicielem - firmy Polmax, ani SpartaCom i Artisoft. 6. POLMAX dostarczać będzie Dealerowi Produkty przeznaczone do sprzedaży na podstawie pisemnych zamówień, kierowanych przez Dealera do POLMAX i specyfikujących zamawiane Produkty oraz zamawianą ilość. POLMAX zastrzega, że Producent może w dowolnej chwili wycofać ze sprzedaży dowolny lub wszystkie Produkty. W takiej sytuacji Polmax jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia. 7. Dealer płacić będzie firmie Polmax za produkty na podstawie rachunków wystawionych przez Polmax w terminie podanym na fakturze. Płatność dokonywana będzie przelewem bankierskim lub gotówką przedstawicielowi firmy spedycyjnej lub w siedzibie firmy Polmax. 8. Polmax dostarczać będzie Dealerowi materiały reklamowe, pakiety demonstracyjne i promocyjne w miarę ich dostępności w firmie Polmax. 9. Dealer zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom-nabywcom świadczeń związanych z eksploatacją Produktów - w zakresie przewidzianym przez umowę licencyjną oraz umowę gwarancyjną, których egzemplarze znajdują się w opakowaniu Produktu. 10. Dealer informować będzie swoich klientów-nabywców lub końcowych użytkowników Produktów o warunkach umowy licencyjnej na korzystanie z tych produktów. Egzemplarze takich umów znajdują się w opakowaniu Produktów oraz na załączonych CDromach. Ze swojej strony Dealer zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień również w odniesieniu do Produktów będących w posiadaniu Dealera. Zobowiązania powyższe są dla Dealera wiążące również po rozwiązaniu niniejszej umowy. 11. Dealer zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji nabywców Produktów wchodzących w zakres niniejszej umowy. 12. Z zastrzeżeniem cen w punkcie 3, Dealer upoważniony jest do ustalania cen, za które będzie sprzedawać Produkty swoim klientom. 13. Dealer nie będzie osobno wynagradzany z tytułu niniejszej umowy, a koszty prowadzenia swojej działalności jako dealera pokrywać będzie we własnym zakresie. 14. Od chwili wejścia w życie niniejszej umowy Dealer jest upoważniony do używania tytułu "Autoryzowany Partner Artisoft", oraz może wykorzystywać znaki firmowe Producenta w celach reklamowych zgodnie z zasadami określonymi przez Producenta. 15. Dealer oświadcza, że zna warunki licencji oraz gwarancji udzielanej przez Producenta w ramach standardowych umów gwarancyjnych dla poszczególnych Produktów, oraz zobowiązuje się do wyjaśnienia tych zasad swoim klientom. 16. Polmax nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Dealera lub jego klientów oraz użytkowników za wady oraz skutki wyboru, nabycia i użytkowania Produktów wchodzących w zakres niniejszej umowy. Odpowiedzialność Producenta w tym zakresie wynika wyłącznie z warunków gwarancyjnych dla tych Produktów. 17. Niniejsza umowa jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została podpisana i będzie przedłużana automatycznie o ile któraś ze strony nie postanowi innaczej. 18. W przypadku nienależytego wykonania ustaleń tej umowy POLMAX może tę umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym. 19. POLMAX może jednostronnie w każdym czasie dokonywać zmian cen sprzedaży oraz upustów dla Dealerów, a także wyłączyć ze sprzedaży dowolne Produkty lub wprowadzić dodatkowe. 20. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, za wyjątkiem sytuacji w pkt. 18 21. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy wygasają wszelkie wcześniej zawarte pomiędzy Polmax a Dealerem umowy dotyczące tego przedmiotu. 22. Dealer nie może przenieść upoważnień i obowiązków niniejszej umowy na osoby trzecie. 23. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz czynności z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 24. Dealer zobowiązuje się do poinformowania swojego klienta w sprawie umowy licencyjnej oraz przestrzegania praw autorskich. 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 26. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd we Wrocławiu. 27. Umowę sprządzono w 2 egemplarzach po 1 dla każdej ze stron. POLMAX DEALER